Bokslut, Årsredovisning

bokslut årsredovisning

Bokslut är en regelbunden sammanställning av ett företags bokföring. Ett bokslut innehåller en avstämd balans och resultaträkning. Men avstämd innebär att varje konto är kontrollerat så att saltot på kontot är korrekt. Ett bokslut kan göras årsvis för att bli underlag till årsbokslutet och

För att upprätta en årsredovisning måste man först göra ett bokslut eller ett årsbokslut. Att göra årsbokslut handlar om att avsluta den löpande bokföringen för ett räkenskapsår. Med det menas att man sammanställer alla transaktioner under året, utför bokslutsdispositioner, ibland fonderar medel i skatteutjämningsreserver så som periodiseringsfond samt eventuellt utför överavskrivningar för att få ner de skattemässiga resultatet ytterligare. Den sammanställda informationen redovisar man i en balans och resultaträkning som inte behöver offentliggöras.

Däremot måste årsredovisningen offentliggöras och skickas in till bolagsverket. Bokföringslagens 6 kap reglerar hur löpande bokföring skall avslutas. I lagen används begreppet årsbokslut och årsredovisning. En årsredovisning är mer omfattande än ett årsbokslut, och båda regleras innehållsmässigt av Årsredovisningslagen. En årsredovisning skall bestå av:

  • Förvaltningsberättelse
  • Resutaträkning
  • Balansräkning
  • Finansieringsanalys (gäller endast större företag)
  • Noter
  • Revisionsberättelse (om bolaget har revisor) 
  • En årsredovisning skall till skillnad från ett årsbokslut skickas in till Bolagsverket och offentliggöras hos Bolagsverket. För stiftelser den länsstyrelse som är tillsynsmyndighet för stiftelsen.