Har du frågor?
Kontakta oss gärna!

Beställare

Beställaren är vår kontaktperson och den som vi skickar kontrakt och andra dokument till. Det behöver inte vara samma person som köparen av lagerbolaget.

Om du beställer för klients räkning, försäkra dig om att du har rätt att göra detta.

Har du frågor?
Kontakta oss gärna!

Föreslaget firmanamn

Bolagets namn (firma) måste klart kunna särskiljas från andra registrerade företags namn och varumärken. Firman får inte vara enbart beskrivande för verksamheten, innehålla annans släktnamn eller vilseleda allmänheten. För att Bolagsverket ska kunna expediera ärendet snabbare så ange två alternativa firmanamn. Ett tips är att lägga till exempelvis initialer innan namnet. Alt1. Exempel AB Alt2. EX Exempel AB.

Bifirma

Du kan registrera ett eller flera extra företagsnamn för olika delar av företagets verksamhet. Ange önskad firma och vilken del av verksamheten den ska gälla för nedan. Kostnaden är per bifirma.

Namngranskning

För att snabba upp hanteringen och minimera risken för kompletteringar hos Bolagsverket kan vi utföra en namngranskning innan vi skickar ärendet till Bolagsverket. Vi kommer då även med förslag på hur namnet kan konstrueras för att med största sannolikhet godkännas av Bolagsverket.

Bolagets verksamhet

Verksamheten ska vara så tydligt angiven och avgränsad att den lätt kan förstås av den som vill ha information om företaget. Alltför allmänna beskrivningar är inte tillåtna, till exempel räcker det inte att skriva att man ska bedriva handel eller konsultverksamhet. Man måste istället ange vilka varor man ska handla med eller inom vilket område man ska bedriva konsultverksamhet,dvs. precisera branschen handel eller konsultverksamheten skall bedrivas inom.

Exempel: Bolaget skall förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet"eller "Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom bygg och därmed förenlig verksamhet".

Styrelsens säte

Begreppet säte finns i lagstiftningen. Det är ett gammalt uttryck som med ett något modernare ord skulle kunna beskrivas som hemvist. Man säger att styrelsen har sitt säte i en viss ort. Med ort menas kommun. Ett aktiebolag måste ha sitt säte i Sverige.

Räkenskapsår

Ange bolagets räkenskapsår:

Har du frågor?
Kontakta oss gärna!

Räkenskapsår

För de allra flesta passar kalenderår (1 januari - 31 december) bäst.För de som har andra krav går det här att välja valfritt räkenskapsår.

Special räkenskapsår

Från och med 1 januari 2011 går det att välja valfri månad som starten på sitt räkenskapsår.Vi kan leverera lagerbolag med valfritt räkenskapsår.

Ägare och Företrädare

Här lägger ni till vem som ska äga bolaget, vem som ska sitta i styrelsen och eventuell VD. Mer information om respektive post hittar ni ute till höger

Det finns normalt 500 aktier och 50 000 kr i aktiekapital i våra bolag.

Roll Namn Adress Epost Aktier Ta bort
Lägg till ägare / företrädare

Har du frågor?
Kontakta oss gärna!

Aktieägare

Ange vem eller vilka som skall vara aktieägare i bolaget och hur fördelningen av aktierna skall vara.

Företrädare för aktieägare

Om aktieägaren är en juridisk person skall en fysisk person anges som företräder aktierna på stämman. Det är samma person som undertecknar avtalet för den juridiska personens räkning.

Styrelseledamöter

Styrelsen skall bestå av minst en ledamot med en suppleant. Om styrelsen består av minst tre ordinarie ledamöter behöver ingen suppleant utses.

Styrelseordförande

Ordförande i styrelsen måste utses om styrelsen består av två eller fler ledamöter.

Styrelsesuppleanter

Om styrelsen består av färre än tre ordinarie ledamöter skall minst en suppleant utses.

Extern firmatecknare

Styrelsen kan utse extern firmatecknare, dvs någon som registreras som firmatecknare utan att ingå i bolagets styrelse.

Delgivningsbar person

Delgivningsbar person behövs om ingen företrädare är bosatt i Sverige.

Firmateckning

Har du frågor?
Kontakta oss gärna!

Firmateckning

Styrelsen har alltid rätt att teckna firman enligt lag. Om annan firmateckning önskas anger du det här. Om en person som inte ingår i bolagets styrelse (särskild firmatecknare) ska ha rätt att teckna firman ska dennes namn, adress och personnummer anges.

Observera att "firman tecknas av styrelsen" innebär att alla styrelseledamöter måste skriva på för bolagets räkning.

Bankfullmakt

Roll Namn Personnummer Ta bort
Lägg till bankfullmakt

Generalfullmakt

Roll Namn Personnummer Ta bort
Lägg till generalfullmakt

Har du frågor?
Kontakta oss gärna!

Bankfullmakt

Den person som ska få fullmakt att öppna ett bankkonto i lagerbolagets namn samt betala in aktiekapitalet om 50.000 kronor.

Generalfullmakt

Efter det att aktiekapitalet har satts in på kontot och avtalet har undertecknats utfärdas en generalfullmakt till en eller två fysiska personer som ger rätt att fullt ut företräda lagerbolaget. Denna behövs fram tills dess att Bolagsverket registrerat ärendet.

Personuppgifter

Personuppgifter

Förbehåll

Förbehåll skrivs in i bolagsordningen och påverkar aktierna i bolaget. Om ni är mer än en aktieägare kan det vara bra att genom förbehåll begränsa rätten att fritt överlåta aktier till någon annan. Se hjälptext till höger för vidare förklaring.

Har du frågor?
Kontakta oss gärna!

Hembud

Den vanligaste varianten av förbehåll är hembud. Det innebär att tidigare aktieägare har rätt att köpa tillbaka en aktie som har övergått till någon annan.

Förköp

Med förköp menas att övriga aktieägare ska erbjudas att köpa aktie i bolaget innan den får överlåtas till ny ägare. Kan inte kombineras med Samtycke.

Samtycke

Med samtycke menas att aktie får överlåtas till ny ägare endast med bolagets samtycke. Kan inte kombineras med Förköp.

Revisor

Har du frågor?
Kontakta oss gärna!

Revisor

Från den 1 november 2010 är kravet på revisor borta för mindre aktiebolag.

Alla bolag som startas via oss kan vara utan revisor från början. Detta eftersom kraven på större bolag att ha revisor baserar sig på de senaste två årens verksamhet.

Även om man inte väljer att ha en revisor är det ändå vanligt att man vill ha kontakt med en redovisningsfirma för att få hjälp med löpande bokföring. Hör av er till oss angående detta så kan vi rekommendera firmor som är både prisvärda och duktiga.

Revisor eller revisionsbolag

Kontrollera med din revisor om det är han som är revisor eller hans bolag. Arbetar han på en större firma är det vanligtvis firman som är revisor och din kontaktperson blir då huvudansvarig revisor. Det är viktigt att detta blir rätt för att handläggning hos Bolagsverket ska gå så snabbt som möjligt.

Övriga uppgifter

Ange på vilket sätt du vill skriva under avtalen:


Vill ni veta mer om våra tjänster, kontakta Ekonomernas Hus i Karlstad på 054-771 70 00, eller maila oss via formuläret här på sidan, så kontaktar vi dig.