Gör det svåra överskådligt med hjälp av erfarna konsulter.

Bokslut är en regelbunden sammanställning av ett företags bokföring. Ett bokslut innehåller en avstämd balans och resultaträkning, som innebär att varje konto är kontrollerat så att saldot på kontot är korrekt. Ett bokslut kan göras årsvis för att bli underlag till årsbokslutet.

För att upprätta en årsredovisning måste man först göra ett bokslut eller ett årsbokslut. Att göra årsbokslut handlar om att avsluta den löpande bokföringen för ett räkenskapsår. Med det menas att man sammanställer alla transaktioner under året, utför bokslutsdispositioner, ibland fonderar medel i skatteutjämningsreserver så som periodiseringsfond samt eventuellt utför överavskrivningar för att få ner de skattemässiga resultatet ytterligare. Den sammanställda informationen redovisar man i en balans och resultaträkning som inte behöver offentliggöras.

Däremot måste årsredovisningen offentliggöras och skickas in till bolagsverket. Bokföringslagens 6:e kap. reglerar hur löpande bokföring skall avslutas. I lagen används begreppet årsbokslut och årsredovisning. En årsredovisning är mer omfattande än ett årsbokslut, och båda regleras innehållsmässigt av Årsredovisningslagen. En årsredovisning skall bestå av:

  • Förvaltningsberättelse
  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Finansieringsanalys (gäller endast större företag)
  • Noter
  • Revisionsberättelse (om bolaget har revisor)

En årsredovisning skall till skillnad från ett årsbokslut skickas in till Bolagsverket och offentliggöras hos Bolagsverket. För stiftelser den länsstyrelse som är tillsynsmyndighet för stiftelsen.


Vill ni veta mer om våra tjänster, kontakta Ekonomernas Hus i Karlstad på 054-771 70 00, eller maila oss via formuläret här på sidan, så kontaktar vi dig.