2020-03-03

Friskvårdsbidrag och friskvård via naturaförmån är något som verkligen har diskuterats det senaste året. I ett försök att klargöra hur man ser på olika situationer, har nu Skatteverket kommit med ett nytt ställningstagande.

Friskvård – naturaförmån

Enklare slag av motion och annan friskvård som är tillgänglig för alla anställda och som tillhandahålls på arbetsplatsen eller i lokal som arbetsgivaren disponerar är skattefri. Det kan t ex vara att på arbetsplatsen få tillgång till gym eller delta i olika friskvårdskurser.
Även en förmån som innebär att arbetsgivaren erbjuder samtliga anställda t ex ett årskort på ett visst gym eller en viss simhall är att jämställa med en skattefri naturaförmån, förutsatt att de anställda inte kan byta förmånen mot någon annan form av friskvård.
Då priserna varierar mellan orter och det är svårt att fastställa marknadsvärdet för motionsanläggningar i anslutning till arbetsplatsen är det inte lämpligt med en beloppsgräns för naturaförmåner, enligt Skatteverket. Om flera motions- och friskvårdsförmåner tillhandahålls som tillsammans överstiger mindre värde är förmånerna skattepliktiga i sin helhet.

Friskvård – friskvårdsbidrag

Om en arbetsgivare erbjuder anställda ett visst belopp för valfria motions- och friskvårdsaktiviteter är ersättningen ett friskvårdsbidrag. För att bidraget ska vara skattefritt krävs att samma belopp och villkor erbjuds hela personalen. Vid bedömningen av om en motions- eller friskvårdsaktivitet är av enklare slag och mindre värde ska i första hand beloppets storlek bedömas, men även aktiviteten har viss betydelse.
Skatteverkets uppfattning är att ett friskvårdsbidrag på högst 5 000 kr inkl moms/år räknas som mindre värde. Om en arbetsgivare ersätter anställda med ett högre friskvårdsbidrag än 5 000 kr är hela beloppet skattepliktigt.
Även när arbetsgivaren erbjuder friskvårdsbidrag ska en bedömning av om aktiviteten som sådan är av enklare slag göras. Aktiviteter som kräver att man själv har tillgång till avancerad eller dyrbar utrustning kan inte anses uppfylla kraven på enklare motions- eller friskvårdsaktivitet. Exempel på sådana aktiviteter är motorsport, fallskärmshoppning, skytte och hästkörning, enligt Skatteverket.
Om tjänsten som arbetsgivaren subventionerar består av flera aktiviteter varav en eller flera är av enklare slag, bör bedömningen av vad som är mindre värde/enklare slag avse tjänsten som helhet och inte de ingående aktiviteterna var för sig.
Inte heller aktiviteter som utförs vid ett enstaka tillfälle och där priset för det enstaka tillfället uppgår till mer än 1 000 kr inkl moms kan anses som motion eller friskvård av mindre värde och enklare slag. Om arbetsgivaren tillåter att bidraget används till sådan aktivitet är förmånen i sin helhet skattepliktig.

Friskvård – kombination av naturaförmån och friskvårdsbidrag

Arbetsgivare som tillhandahåller motion och friskvård som naturaförmån kan även erbjuda de anställda ett friskvårdsbidrag.
För att arbetsgivaren även ska kunna erbjuda ett friskvårdsbidrag krävs att alla anställda kan ta del av både förmånsaktiviteterna och friskvårdsbidraget för valfria aktiviteter. När arbetsgivare erbjuder både förmån och bidrag kan gränsen på 5 000 kr överskridas utan att någon beskattning ska ske.
Om arbetsgivare däremot tillhandahåller flera motions- och friskvårdsförmåner och det totala värdet inte längre kan anses utgöra mindre värde bör alla förmånerna anses skattepliktiga. Om arbetsgivaren i dessa fall även betalat ut friskvårdsbidrag bör även dessa anses skattepliktiga.

Klicka här för information

 


Vill ni veta mer om våra tjänster, kontakta Ekonomernas Hus i Karlstad på 054-771 70 00, eller maila oss via formuläret här på sidan, så kontaktar vi dig.